Register

Link: Register.CVname.com

Dành cho cá nhân

Chúng tôi tuyển chọn thành viên dựa vào Hồ sơ năng lực suốt đời YourCVname.mainCV.com nên bạn cần đăng ký vào VietnamUni.com để có hồ sơ này. 

Tiếp theo hãy thể hiện các ấn phẩm, sản phẩm, dự án của mình lên các website được tạo bởi Publisher.vn

Sau đó hãy đăng ký để được bình chọn các tên miền danh hiệu và giải thưởng của chúng tôi tại cup.FeelVN.com cho cá nhân bạn và cho dự án của bạn. 

Dành cho tổ chức

Người đại diện của tổ chức cần phải là một thành viên của VietnamUni.com để có Hồ sơ năng lực suốt đời YourCVname.mainCV.com. 

Người đại diện đăng ký với CVname.com để được bảo hộ tên thương hiệu của mình trên CVname.com. 

Sau đó hãy thể hiện các sản phẩm, dịch vụ, dự án của tổ chức lên các website được tạo bởi Publisher.vn để dự thi. 

Tiếp theo hãy gửi website đó để đăng ký bình chọn một giải thưởng phù hợp trong danh sách tại cup.FeelVN.com